کارت یا اجازه اقامت چیست؟

اتباع خارجی که با گذرنامه خود وارد خاک ترکیه می شوند ویزای اقامت به مدت کوتاه تعیین شده در این کشور را دارند در صورت تمایل به اقامت طولانی تر از دوره ویزای خود باید برای دریافت اجازه اقامت اقدام کنند.

چه زمانی باید اقدام به درخواست کارت اقامت کرد؟

اتباع خارجی که می خواهند اقدام به درخواست اجازه اقامت کنند باید قبل از اینکه تاریخ ویزای خود در ترکیه به اتمام برسد اقدام بکنند، در غیر این صورت اداره مهاجرت موافقت نخواهد کرد و درخواست کننده مجبور به ترک از کشور ترکیه خواهد شد.

چه مدارکی برای گرفتن اجازه اقامت لازم است ؟

پاسپورت و صفحه مهر ورود شما به ترکیه، چهار قطعه عکس، و مدرکی که شما براساس آن مجوز، اقدام به درخواست اقامت از اداره مهاجرت می کنید.( سند منزل مسکونی )

 چگونه باید برای تمدید مجوز اقامت اقدام کرد؟

اتباع خارجی که می خواهند بیشتر از تاریخ اجازه اقامت خود در ترکیه باشند، باید 2 ماه قبل از تاریخ سررسید کارت اقامت خود اقدام کنند، در غیر اینصورت این افراد برای پلیس فرد فراری محسوب می شود و با پرداخت جریمه از کشور خارج شود.

در صورت تغییر آدرس محل اقامت چه باید کرد؟

با دردست داشتن آدرس جدید و کارت اقدامت باید ظرف 20 روز به اداره مهاجرت رفته و لازم به پرداخت هزینه دیگری نیست.

در صورت گم شدن کارت اقامت چه اقدامی باید انجام دهیم؟

اتباع خارجی که اجازه اقامت خود را گم کرده اند باید به اداره پلیس محل اقامت رفته و با پرکردن فرم لازم به درخواست کارت جدید اقدام می کنید.

برای اطلاعات بیشتر به  http://www.goc.gov.tr مراجعه کنید.