درباره سند مالکیت در ترکیه

 1. استان
 2. شهر
 3. منطقه
 4. موقعیت
 5. خیابان
 6. محل
 7. شماره بخش
 8. نوع ملک
 9. مساحت کل زمین
 10. جزئیات زمین
 11. نوع مالکیت
 12. قیمت ملک خریداری شده
 13. کاربری ملک
 14. سهم مالکیت مالک در ملک
 15. بلوک
 16. طبقه
 17. شماره آپارتمان
 18. مالک سابق
 19. مشخصات صاحب ملک
 20. تاریخ انتقال مالکیت
 21. شماره ثبت شده در اداره اسناد
 22. امضا و مهر رئیس اداره ثبت و اسناد

بعد از امضای قرارداد در اداره ثبت و اسناد و گرفتن سند خریدار و فروشنده حق اعتراض در مورد ملک توافق رسیده را دادگاه ترکیه ندارند و در قانون ترکیه دولت نام شخص که در سند ثبت شده را به عنوان مالک قانونی می شناسد.

تنها اداره رسمی که در آن انتقال مالکیت انجام میشود اداره TAPO  که بخش دولت و قانونی دولت ترکیه است. ( https://www.tkgm.gov.tr/tr )

بعد از پایان قرارداد و اجرای مراحل لازم آژانس یا دفتر مربوطه از طرف خریدار به عنوان وکیل اقدام به انجام کارهای انتقال سند مالکیت اقدام می کند.

پس از تایید اداره ثبت و پرداخت مالیات های مربوطه فروشنده و خریدار برای امضا و انتقال ملک مربوطه مراجعه می کنند.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید…